• Schwarzwald Center, Schiffstr.7
 • 79098 Freiburg
 • Germany
 • Monday
  10:00 - 19:00
 • Tuesday
  10:00 - 19:00
 • Wednesday
  10:00 - 19:00
 • Thursday
  10:00 - 19:00
 • Friday
  10:00 - 19:00
 • Saturday
  10:00 - 18:00