• Ansprechpartner:

  Joachim Gretzmeier

 • Gottmannplatz 1
 • 78467 Constance
 • Germany
 • Monday
  11:30 - 14:00
  17:00 - 23:00
 • Tuesday
  11:30 - 14:00
  17:00 - 23:00
 • Wednesday
  11:30 - 14:00
  17:00 - 23:00
 • Thursday
  11:30 - 14:00
  17:00 - 23:00
 • Friday
  11:30 - 14:00
  17:00 - 23:00
 • Saturday
  11:30 - 14:00
  17:00 - 23:00
 • Sunday
  11:30 - 14:00
  17:00 - 23:00